De algemene ledenvergadering 2018

Voor de leden DOOR DE LEDEN.

Op 18 februari is een vaste groep trouwe leden naar Austerlitz gereden om gezamenlijk te bespreken hoe de club ervoor staat. Tegen 12:00 vulde de zaal zich met 56 leden en partners, vriendinnen of andere aanhang.

Natuurlijk was Henk Damen met zijn rode MGA gekomen, net als Rutger Booy zodat er wederom twee klassiekers in het winterzonnetje voor de deur van het dorpshuis stonden te blinken.

Na de broodjes ging om 13:00 de ledenvergadering van start. Dit keer werden, per onderwerp, de terugblik op 2017 en het beleid voor 2018 achter elkaar besproken, zodat elk onderwerp maar 1 keer behandeld werd.

De secretaris meldde dat de grote daling in het ledenaantal van de afgelopen jaren is afgezwakt. Het besluit (om financiële redenen) om een zelfstandig blad uit te brengen en niet meer te publiceren in het blad van de MG Car Club heeft tot gevolg gehad dat in 2015 en 2016 een groter aantal leden afscheid heeft genomen van de MGATO. Dat effect is nu uitgewerkt, maar ook 2017 hebben we met 7 leden minder afgesloten dan we begonnen. Het totaalaantal leden staat nu op 218.

De penningmeester gaf een duidelijk beeld van de financiën. Zowel het afgelopen jaar als 2018 zullen we iets interen op de reserve van ongeveer 1 jaar contributie. Vorig jaar door een aantal hogere kosten bij ritten en andere bijeenkomsten en dit jaar door een bijdrage aan de kosten van het jubileum weekend. De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Ook is de commissie voor de volgende controle vastgesteld.

Vervolgens werd het woord gegeven aan de redacteur van ons blad The Octagon. Dit jaar zijn 6 bladen gevuld met de nodige verslagen, interessante weetjes en technische bijdragen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er nauwelijks meer voorraad aan artikelen, dus werd er een oproep gedaan om kopij voor 2018.

Als laatste onderdeel voor de pauze kwam de voorzitter aan het woord. Hij keek terug op het succesvolle jaar en vooruit naar het jubileumjaar dat, qua evenementen, voor ons ligt. Ondanks het langzaam dalend aantal leden is het bestuur vastbesloten om door te gaan op de ingeslagen weg, mits er voldoende leden de helpende hand bieden en initiatief nemen en zolang de bestuursfuncties voldoende worden ingevuld.

Op dit moment zijn namelijk twee bestuursfuncties vacant: de voorzittersfunctie en de evenementen coördinatie. Beide functies zijn de afgelopen jaren door Han Volkers ingevuld en van beide zijn de termijnen verstreken zonder dat er kandidaten zijn om de functies over te nemen. Han geeft aan dat hij de club niet wil laten vallen en in principe nog weer drie jaar de voorzittershamer wil hanteren. Hij wil echter twee maanden bedenktijd alvorens hij dat aanbod definitief maakt. Voor de functie van evenementencoördinator moet echter nu echt een andere invulling komen. Han kan en wil dit er niet meer bijdoen. Er blijft dus de dringende oproep: wie wil zich inzetten als evenementencoördinator? Een coördinator hoeft niet zelf de evenementen te organiseren, maar dient leden te vinden die dat doen.

Daarna werden de leden geëerd die 25 jaar lid waren. Allen ontvingen een speldje, een fraaie bos bloemen en een fles wijn. Lex Strikwerda werd gehuldigd omdat hij al 40 jaar lid is. Hij gaf aan niet heel vaak meer naar de ritten te komen, omdat hij meer uitdaging zoekt bij het rijden en dus vooral rally’s en puzzelritten bezoekt. Ook memoreerde hij dat het aantal leden van een autoclub niet alleszeggend is. In de tijd dat hij voorzitter was van MGATO, waren er minder dan honderd leden en toch leefde de club en werd er met veel plezier bijeengekomen voor een ritje, een hapje en een praatje.

Na de pauze werd kort ingegaan op het reilen en zeilen van de website en het MGA register. Daarna werden prijzen uitgereikt aan de beste rijders, de beste bijrijders en de rijder met de meeste pech. Ook werd de kopijprijs uitgereikt aan Bert van Hemert voor zijn uitgebreide beschrijving van diverse elektronicatoepassingen (zie de website) en werd de zilveren MG wisselprijs uitgereikt aan Emiel Gommers en Hans van Wanrooij voor hun inzet bij diverse evenementen.

Als laatste onderdeel ging Han Volkers, als evenementcoördinator ad interim, door de agenda van 2018, waarbij een aantal leden zich aanmeldde om een rit of een andere activiteit te organiseren. Er is echter nog geen bemensing voor het British racefestival op het circuit van Zandvoort op 7 en 8 juli en er wordt nog iemand gezocht die de rit van 16 september voor zijn of haar rekening wil nemen.

Na al deze informatie bleven de meeste leden nog een uurtje hangen om bij een drankje bij te praten en plannen te maken voor de komende zomer.

Ger van der Peet